Aanbeveling 5: Stem het mediabeleid in beide landen op elkaar af.

Nederland en Vlaanderen bevinden zich in hetzelfde media-ecosysteem. Het grootste deel van de Nederlandse dagbladen is in Vlaamse handen en beide landen ondervinden vergelijkbare (internationale) uitdagingen. Tot nu toe is er echter weinig uitwisseling, kennisdeling of samenwerking op het terrein van mediabeleid tussen Nederland en Vlaanderen.

Het is de taak van de overheid om de voorwaarden te scheppen voor stelselmatige kennisdeling en samenwerking binnen de journalistieke sector. Het kan behulpzaam zijn om de steun aan de journalistiek aan beide kanten van de grens op een vergelijkbare manier te organiseren en zo beter op elkaar af te stemmen. Ook helpt het gelijktrekken van beleid tegen de versnippering en fragmentatie van steun. Voor een dergelijke afstemming van beleid is meer contact tussen de overheden nodig; deze schiet op dit moment tekort. Uitwisselbare en vergelijkbare mediamonitoring draagt ook bij aan het onderbouwen van een beter onderling afgestemd beleid.

Minister Sven Gatz gaf tijdens de presentatie van het rapport op 22 februari aan dat hij heil ziet in meer samenwerking tussen beide landen op mediagebied.